TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG Jaarboek 26

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Jaarboek 2010/2011
Thema: Naar een geÔntegreerde theorie van ziekte en gezondheid


Omschrijving:

Wat is ziekte en wat is gezondheid? De reguliere en complementaire  geneeskunde hebben hier uiteenlopende opvattingen over, die niet tegelijkertijd waar kunnen zijn.
Dus: wie heeft er nu gelijk?

Het doel van de redactie van het Tijdschrift Integrale Geneeskunde was om in dit Jaarboek een geÔntegreerde visie op de begrippen ziekte en gezondheid te formuleren.
Zij vroeg 27 beoefenaars en onderzoekers in de reguliere- en complementaire geneeskunde om een bijdrage te geven.

Dit jaarboek is daar het indrukwekkende resultaat van: 21 beschouwingen over ziekte en  gezondheid, gerangschikt in vier delen.

Het eerste deel is een exposť van opvattingen over ziekte en gezondheid.

In het tweede deel bespreken practici uit de reguliere en de complementaire geneeskunde hýn visie  over ziekte en gezondheid. De bijdragen bestrijken het hele spectrum van geneeswijzen. De eerste bijdrage is uit de reguliere geneeskunde.  Daarna volgt een oplopende reeks van complementaire geneeswijzen:  beginnend met de manuele geneeskunde, die het dichtst tegen de reguliere geneeskunde aanligt, en eindigend met energetische geneeskunde, de  meest 'esoterische' vorm ervan. Maar ook de basiswetenschappen van de  geneeskunde komen aan de orde.

In het derde deel staan wetenschappelijke bijdragen ter onderbouwing van theorieŽn over onder andere  basisbioregulatiesysteem, de extracellulaire matrix, het  coherentiefenomeen, het mechanisme van de dissociatieve persoonlijkheid, de salutogenese, de systeembiologie, en het placeboverschijnsel.

In het vierde deel reiken zij namelijk een integraal theoretisch model aan waarmee de fenomenen gezondheid en ziekte kunnen  worden benaderd. Daarmee is de brug gebouwd.

    Dit boek is waardevol voor beroepsbeoefenaren, onderzoekers en studenten in de reguliere en complementaire geneeskunde.

De redactie bestaat uit een gerenommeerde moleculair celbioloog, medisch  socioloog en een biologisch psycholoog. Met dit belangwekkend jaarboek  over ziekte en gezondheid hebben zij de vraag 'Wie heeft er gelijk?' irrelevant gemaakt.


Inhoudsopgave:

TIG 26 Ten geleide
Naar een geÔntegreerde theorie van ziekte en gezondheid

deel 1
Algemeen inleidend

26(1)
Wat is gezondheid – thema van dit jaar

R. van Wijk

26(2)
Concretisering door metafoor en metonymia: over verbeelding, verklaring en ervaring
van ziekte en genezing

S. van der Geest, A. Meulenbroek

deel 2
Ziekteopvattingen

26(3)
Ziekte vanuit het regulier medisch denken: ReumatoÔde artritis als voorbeeld
K.M. Bongers, W. Schats, I.A. von Rosenstiel

26(4)
Vitamine B12-deficiŽntie als systeemaandoening
N. Westerman

26(5)
Manuele geneeskunde
R. van Wijk

26(6)
Ziekteopvattingen in de natuurgeneeswijze
C.W. Aakster, A.P. Noorden

26(7)
Een brug van homeopathische naar reguliere geneeskunde
R. Stuut

26(8)
Biofysische geneeskunde: de volgende stap in de geneeskunde?
H. Koning

26(9)
Het effect van bioresonantietherapie op de kwaliteit van leven bij patiŽnten met
verschillende aandoeningen en klachten

G.J. Marseille, T. SchŁsler, W. Kramers, M. SchŁsler

26(10)
Energiegeneeskunde
G. Godaert, R. van Wijk

26(11)
Ziekte en gezondheid in de antroposofische geneeskunde
C.W. Aakster, R. van Wijk

26(12)
Een paradigmakloof overbruggen om elkaar te begrijpen
J. SchroŽn

deel 3
Input fundamenteel onderzoek

26(13)
Basis-bioregulatiesysteem – de zoektocht naar een nieuw concept van gezondheid
R. van Wijk, E.P.A. van Wijk

26(14)
De extracellulaire matrix in gezondheid en ziekte
S.M.W. Gijzel, F.A.C. Wiegant

26(15)
Biocoherentie in gezondheid en ziekte: mogelijke betekenis
R. van Wijk, E.P.A. van Wijk

26(16)
De switch bij dissociatieve identiteitsstoornis: betekenis voor het ziekteconcept
R. Melsert, R. van Wijk, E.P.A. van Wijk

26(17)
Salutogenese en elementaire gezondheidszorg
M. Weerts

26(18)
Gezondheid als dynamisch en meetbaar begrip
H. Prins, M. Bakker, M. Huber, F. Wiegant

26(19)
Systeembiologie integreert Chinese en westerse kennis over reumatoÔde artritis
H. van Wietmarschen, J. van der Greef

26(20)
Placebo: doen alsof
R. Gaymans

26(21)
Een algemene veranderingstheorie
C.W. Aakster

deel 4
Integratie

26(22)
Een integrale visie op gezondheid en ziekte
C.W. Aakster, R. van Wijk, E.P.A. van Wijk


TIG 26, 2010

Ten Geleide
- Naar een geÔntegreerde theorie van ziekte en gezondheid

Het is ons als redactie van het Jaarboek TIG 2010/2011 een genoegen u hierbij dit jaarboek te mogen presenteren. Zoals bekend bestaan er in de wereld, en dus ook in ons land, vele uiteenlopende opvattingen over ziekte en gezondheid, regulier dan wel complementair. Wetenschappelijk gesproken, kunnen zij niet alle tegelijk waar zijn, althans niet in dezelfde mate. Dus, wie heeft er nu gelijk?

Om in deze problematiek meer inzicht te krijgen en uiteindelijk een geÔntegreerde visie inzake de begrippen gezondheid en ziekte te kunnen formuleren, verzochten wij een aantal beoefenaren van (uiteenlopende vormen van) de geneeskunst, alsook aan onderzoekers op dit terrein, hun visie voor ons en de lezer uiteen te zetten.
Dat leverde in totaal 21 hoofdstukken op, het ene nog interessanter dan het andere.
Daarna begon voor de redactie de uitdagende taak om al deze bijdragen in een soort model te vangen.
Wij denken daarin aardig te zijn geslaagd en zijn nu zeer benieuwd naar de kritische reacties vanuit ‘het veld’.
Als lezer kunt u wellicht beginnen met het laatste, integrerende hoofdstuk, maar dat lijkt ons niet de meest wenselijke aanpak. Want juist door van alle bijdragen in de volgorde waarin de redactie ze heeft geplaatst, kennis te nemen, zal men de samenvattende interpretatie het meest kunnen waarderen en/of aanvullen.

De opbouw van het boek is als volgt:

In Deel 1 (Algemeen inleidend) schetsen wij de probleemstelling van dit jaarboek en van zijn diverse aspecten, waaronder met name de problemen die praktijk en wetenschap hebben met het waardevrij definiŽren van de begrippen gezondheid en ziekte.

In Deel 2 (Ziekteopvattingen) komen de uiteenlopende beoefenaren aan het woord met hýn visie op gezondheid en ziekte. Een eerste bijdrage is – uiteraard zouden we bijna zeggen – de reguliere visie, toegespitst op een specifieke categorie van ziekten en aandoeningen, en wel de reumatische.
Daarna volgt een reeks van complementair geneeskundige bijdragen in een min of meer oplopende reeks die begint bij de manuele geneeskunde als liggende het dichtst tegen de reguliere visie aan, en die eindigt bij de energetische geneeswijzen, zijnde de meest ‘esoterische’ vorm ervan.

Deel 3 (Fundamenteel onderzoek) is dan van een heel ander kaliber. Ging het hierboven om een inbreng van de practici, nu gaat het vooral om een inbreng vanuit de basiswetenschappen van de geneeskunde. Deze werpen alle een eigen licht op de zaak, met bijdragen over het basis-bioregulatie-systeem, de extracellulaire matrix, het coherentie-fenomeen, het mechanisme van de dissociatieve persoonlijkheid, de salutogenese, meetproblemen en -processen inzake gezondheid, systeembiologie, het placeboverschijnsel en veranderingsprocessen in algemene zin.

In Deel 4 (Integratie), tot slot, wordt al deze input bij elkaar gebracht en wordt getracht een integraal model te formuleren voor de fenomenen gezondheid en ziekte.
De redactie dankt vanaf deze plaats iedere auteur voor zijn of haar bijdrage aan dit boek, of beter gezegd, aan het mede bouwen aan een integrale visie op gezondheid en ziekte, die tegenstellingen kan overbruggen en tegelijk verschillen kan verhelderen.

Dr R. van Wijk, moleculair celbioloog
Dr C.W. Aakster, medisch socioloog
Dr E.P.A. van Wijk, biologisch psycholoog


Auteursgegevens Jaarboek TIG 2010

Aakster C W (Cor) medisch socioloog, is/was zelfstandig gevestigd onderzoeker/adviseur  op het gebied van de gezondheidszorg, eerder verbonden aan het Instituut voor Sociale Geneeskunde van de Universiteit van Leiden. Promoveerde in 1972 op het onderwerp “Sociocultural variables in the etiology of  health disturbances”. Was ooit lid van de Commissie Muntendam; vervulde  voorts vele andere bestuurlijke en beleidsmatige functies op het gebied  van de (complementaire) gezondheidszorg. Publiceerde over een veelheid  van onderwerpen. Is momenteel voorzitter van de Stichting Tijdschrift  Integrale Geneeskunde (TIG).

Bakker M (Mette) is na afronding van de bachelor opleiding aan het University College  Utrecht (juni 2007), bezig met haar master opleiding tot  arts/onderzoeker aan de Universiteit Utrecht (SUMMA, Selective Utrecht  Medical Master). Momenteel loopt zij haar co-schappen. Vanwege haar  interesse in het zelfgenezend vermogen van de mens heeft zij zich  verdiept in de theoretische achtergrond van een verbreding van het  bestaande gezondheidsbegrip.

Bongers K M (Karlien) chirurg, afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht, tevens opgeleid  in de Tropengeneeskunde en Epidemiologie. Werkkring: Bongers Unlimited  health (care) improvement, adviespraktijk Integrative Medicine,  consultancy en coaching.
Website: bongersunlimitedhealthcareimprovement.com of www.nikim.nl

Gaymans R (Roel) afgestudeerd 1963, oud-huisarts en arts Manuele Geneeskunde. Speciale interesse in pijnbehandeling.
Website: www.Gaijmans.nl

Geest S van der (Sjaak) emeritus hoogleraar Medische Antropologie, opgeleid in de filosofie, theologie  en antropologie, was verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.  Publiceerde veelvuldig inzake medisch antropologische onderwerpen.
Website: www.sjaakvandergeest.nl

Gijzel S M W (Sanne) heeft onlangs haar bachelor opleiding afgerond (juni 2010) aan het University College Utrecht, het honours college van de Universiteit Utrecht (UU).  Dit artikel is gebaseerd op een deel van haar 'honours thesis', die zij  tijdens haar opleiding schreef over de fysiologische betekenis van de  Extracellulaire Matrix in gezondheid en ziekte. Inmiddels is zij bezig  met haar master opleiding tot arts/onderzoeker aan de Universiteit  Utrecht (SUMMA, Selective Utrecht Medical Master).

Godaert G L R Psycholoog, afgestudeerd in de psychologie aan de Universiteit Utrecht (1972).

Greef J van der (Jan) afgestudeerd als scheikundige (1975), nu hoogleraar Analytical Biosciences,  verbonden aan TNO en Universiteit Leiden. Bijzondere interessegebieden:  Systeembiologie & Personal Health.
Website:  www.insightintonature.com

Huber M A S (Machteld) is als arts/onderzoeker verbonden aan het Louis Bolk Instituut te  Driebergen. Haar onderzoek richt zich op het aantonen van de mogelijke  gezondheidswaarde van biologisch geteeld voedsel. In Europa coŲrdineert  zij de initiatieven op dat gebied. Daarnaast initieert zij  (inter)nationale discussies met betrekking tot een verbreding van de  gezondheidsdefinitie. In dat kader organiseerde zij voor de  Gezondheidsraad en ZonMW een besloten discussie met internationale  experts over een aanpassing van de gezondheidsdefinitie, die eind 2009  plaatsvond.

Koning H (Herman)  OriŽnteerde zich, na het behalen van zijn artsenbul in 1981 aan de Vrije  Universiteit te Amsterdam, breed op alle facetten van de  gezondheidszorg, met name inzake het ontstaan van ontregelingen in de  gezondheid van de mens en het weer in balans brengen van het eigen  herstelvermogen. Integratie van diverse oosterse en westerse  geneeskundige benaderingen op zowel lichamelijk als psychisch gebied,  aangevuld met inzichten inzake kwantenfysica, kwantenbiologie en  systeemleer. Volgde diverse opleidingen in o.a. Duitsland, Zwitserland,  Nederland en de U.S.A. Hieruit resulteerde de ontwikkeling van een  levensconforme geneeskunde/geneeskunst, gericht op alle aspecten van  het leven. Is mede-oprichter van de Artsenvereniging voor  Biofysische-geneeskunde en Bio-informatie-therapie (A.B.B.) in 1996.  Vanaf de oprichting was hij daarvan gedurende 10 jaar voorzitter; voorts docent aan de opleiding in de Biofysische geneeskunde voor artsen.  Uitgebreide C.V. op www.medipoint.nl

Kramers W (Willem) arts, afgestudeerd in 1972, vervolgopleidingen: Sociale geneeskunde en  Epidemiologie. Verbonden aan de Hogeschool Saxion Next, opleiding CAM.

Marseille G J afgestudeerd in 1990 aan de TU Delft in de wiskunde. Is als  wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Interessegebied: combineren van waarnemingen en modellen  oftewel data assimilatie.

Melsert R C (Rafael) arts, afgestudeerd aan het Medical College van de Federal University of Rio de Janeiro (1983), Private praktijk te Rio de Janeiro, regelmatige  gastdocentschappen, tevens verbonden aan het International Institute of  Physical Research te S„o Paulo. Interessegebieden: Homeopathie,  Psychiatrie, Biophotonics.
Website: www.nanousystems.com

Meulenbroek A W C (AdŤle) arts maatschappij & gezondheid / arts kinder- en jeugdpsychiatrie.  Gevolgde opleidingen: geneeskunde (1992), medische antropologie, sociale geneeskunde - algemene gezondheidszorg (2002), TTK Kinder- en  jeugdpsychiatrie. Verbonden aan Karakter Almelo.

Noorden A P (Astrid) drs Verplegingswetenschappen tevens Natuurgeneeskundige na 4-jarige  HBO-studie Academie voor Natuurgeneeskunde te Hilversum (1983).  Opleiding Nursing Science Wales 1993. Directeur Stichting Centrum voor  Natuurgeneeskunde en Educatie en van de Shiatsu Academie. Speciaal  interessegebied: complementaire gezondheidszorg.

Prins H A B (Henrieke) is na afronding van de bachelor opleiding aan het University College  Utrecht (juni 2008), bezig met haar master opleiding tot  arts/onderzoeker aan de Universiteit Utrecht (SUMMA, Selective Utrecht  Medical Master). In dat kader doet zij momenteel een onderzoeksproject  aan de Universiteit van Oxford (UK). Via haar interesse in de  verschillende niveaus die binnen een gezonde toestand herkend kunnen  worden en de daaraan gekoppelde fysiologisch meetbare waardes, heeft zij zich verdiept in de theoretische achtergrond van een verbreding van het bestaande gezondheidsbegrip.

Rosenstiel I A von (InŤs) kinderarts, verbonden aan het Slotervaart Ziekenhuis, Hoofd vakgroep  Kindergeneeskunde, voorzitter NIKIM, speciale interesse: Integrative  Medicine.

Schats W (Winnie) informatiespecialist, in 1984 afgestudeerd aan de Bibiotheek- en  Documentatieacademie, momenteel verbonden aan het Slotervaart  Ziekenhuis. Interessegebied: integrative medicine.

SchroŽn J (Jan) TCM therapeut, gevolgde opleidingen: Academie voor Natuurgeneeskunde  (1988), Voeding en Toxicologie, open Universiteit 1999 en Shandong TCM  University, Jinan, P.R. China 2005. Momenteel verbonden aan het  Sino-Dutch Center for Preventive @ Personalized Medicine, Oxrider.  Interessegebieden: Traditional Chinese Medcine, TaoÔsme, nonlineaire  dynamica.
Website: www.oxrider.eu

SchŁsler M T I W (Marij) afgestudeerd in 1985 in de farmacie, directeur onderzoeksbureau  Soffos. Interessegebied: onderzoek complementaire veld.
Website:  www.soffos.nl

SchŁsler T T (Taco) afgestudeerd in 2010 in Economie en rechten, momenteel stafmedewerker  onderzoeksbureau soffos en universitair docent aan de Erasmus  Universiteit. Interessegebied: Gezondheidszorg.
Website: www.soffos.nl

Stuut R (Rienk) arts (1983). Opleiding SHO (Stichting Homeopathische Opleidingen), eigen praktijk voor homeopathie.
Website: www.rienkstuut.com

Weerts M (Manfred) Opleiding in Theologie, Duitse taal en letterkunde, geografie. Werkzaam aan de universiteit van Mainz en als leraar en pastoor van de Christen  gemeente Interessengebiet: Salutogenese.

Westerman N (Nico) arts, afgestudeerd in 1978 aan de EU te Rotterdam, daarna  huisartsenopleiding gevolgd, nu eigen praktijk voor biofysische  geneeskunde; andere interessegebieden: acupunctuur en radiŽstesie.
Website: www.westerman-arts.nl

Wiegant F A C (Fred) is universitair hoofddocent bij de Faculteit Betawetenschappen,  departement Biologie, afdeling Cellulaire Dynamica. Tevens is hij Fellow 'Life Sciences' aan het University College Utrecht, de internationale  “Liberal Arts & Science” bachelor opleiding van de Universiteit  Utrecht. Door eerdere onderzoeksactiviteiten op het gebied van de  complementaire geneeswijzen binnen de UU is hij geÔnteresseerd in de  wijze waarop het begrip gezondheid binnen verschillende geneeswijzen en  culturen wordt ingevuld en onderzocht.

Wietmarschen, Herman van, opgeleid in de Medische Biologie, verbonden aan Leiden Universiteit  als onderzoeker (promotieplaats). Interessegebieden: systeembiologie,  reuma, diagnose.

Wijk R van (Roel) bioloog, afgestudeerd in 1964 aan de Rijksuniversiteit Utrecht, gespecialiseerd  in moleculaire celbiologie en integratieve biofysica, tot zijn  pensionering als universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit  van Utrecht. Interesse relatie tussen levensprocessen en fotonen  emissie.

Wijk E van (Eduard) afgestudeerd in de psychologie in 1994. Gepromoveerd (1999) in de biologische  psychologie. Momenteel verbonden aan de Leiden Universiteit, alsmede  aan: Meluna Research in biophotonics. Interessegebied: biophotonics,  systeembiologie.
Website: http://abs.lacdr.gorlaeus.net/people/vanwijk
 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]