TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG20(1) Ten Geleide

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

TIG 20-1 Ten Geleide

Deze jaargang van het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG) markeert haar twintigjarig jubileum.

Twintig jaar geleden werd de Stichting TIG opgericht. De stichting had als taak het uitgeven van een Nederlands(talig) tijdschrift voor integrale geneeskunde, waarmee het mogelijk was ontwikkelingen te signaleren die zich op het gebied van alternatieve en complementaire geneeskunde zowel in het Nederlandse taalgebied als internationaal voltrokken.
Er is sindsdien veel gebeurd. Naast nationale tijdschriften op dit gebied ontstond er ruim tien jaar geleden ook het eerste internationale tijdschrift. Momenteel zijn er meerdere, volwaardige, internationale tijdschriften op het gebied van complementaire geneeskunde. Deze tijdschriften hebben groeiende wetenschappelijke impact en laten overduidelijk zien hoe de wetenschap zich is gaan bemoeien met alternatieve diagnostiek- en behandelmethoden en met de mogelijkheden voor integratie in een nieuwe gezondheidszorg. De wetenschappelijke bemoeienis gaat verder dan studies naar de effectiviteit. Wetenschappelijke aandacht is er ook voor de gedachte en het wereldbeeld achter een niet-orthodoxe behandeling.

In de afgelopen twintig jaar is er in de geneeskunde veel gebeurd. Niet alleen hebben er spectaculaire ontwikkelingen plaatsgevonden in de verdieping van de orthodoxe geneeskunde (waarbij onder meer de moleculaire biologie en beeldvormende technieken een hoofdrol hebben gespeeld), maar ook in de verbreding van de geneeskunde, het ontwikkelen van alternatieve vormen, kon veel worden bereikt. Mede door het blad TIG is in Nederland veel meer bekendheid ontstaan op het gebied van andere geneeswijzen en kon deze verbreding van het concept geneeskunde vorm krijgen. In de populaire pers is steeds meer te lezen over de ‘andere’ geneeswijzen, en de consumptie ervan is enorm toegenomen. Zoveel zelfs, dat er een versterkte tegenreactie is te zien: de gevestigde geneeskunde wil de nieuwe (vaak oude) geneeswijzen aan een teugel leggen door steeds meer eisen te stellen waaraan deze hebben te voldoen. Soms zelfs op een wijze die als ernstige misleiding van het volk kan worden gekenschetst: een staatssecretaris bijvoorbeeld die van een bepaalde geneeswijze beweert dat er geen wetenschappelijke onderbouwing bestaat, terwijl hij daarvoor alleen maar kennis hoefde te nemen van de vele meta-analyses die gaan over de honderden publicaties die methodologisch als acceptabel worden beschouwd. Ernstige, misleidende blunders in een proces dat veel goede tekenen kent: eisen die moeten gelden voor alle geneeswijzen, waardoor een betere methode zal ontstaan om geneeswijzen met elkaar te vergelijken. Maar ook in dat proces tekent zich een paradox af. Want hoe kun je door deze regels te hanteren nog een kans geven aan een verbreding van het geneeskundig denken? Het beteugelen is waarschijnlijk maar schijn. Creativiteit en een kritische instelling, in combinatie met de steeds groter wordende interesse naar andere culturen en hun geneesmethoden, zijn niet te beteugelen. Het invoeren van de Wet BIG, die therapievormen in algemene zin mogelijk maakte, is ook een belangrijke stap in die twintig jaar geweest. BIG veranderde het perspectief op geneeswijzen door van alle behandelmethoden duidelijkheid te verlangen over de betrouwbaarheid van de methode, op die manier werd het mogelijk om op onderbouwde gronden voor een veilige geneeswijze te kunnen kiezen.

Al die tijd heeft TIG gewerkt aan het bieden van betrouwbare, onderbouwde informatie over de andere geneeswijzen. Dat heeft er toe geleid dat er in de laatste twintig jaar een uitgebreide hoeveelheid informatie is gepubliceerd, die samen als het ware een basaal handboek vormt: twintig jaren TIG. Deze informatie wordt verzameld en mettertijd gebundeld, en komt daarmee beschikbaar voor universiteiten en scholen, behandelaars en ge´nteresseerden.

Na twintig jaar TIG is er niet alleen een basisbestand aan informatie ontstaan, het is ook mogelijk om een verdere invulling te geven aan de naam van TIG: het beschrijven van de integratie van geneeswijzen. In het verleden werden de geneeswijzen vaak afzonderlijk beschreven voor wat betreft de manier waarop ze functioneren en onderbouwd zijn. In de toekomst zijn meer artikelen te verwachten over de manieren waarop geneeswijzen gecombineerd kunnen worden, en over hoe diverse geneeswijzen samen meer kunnen bereiken dan een enkele geneeswijzen alleen. Dat wordt vooral interessant op het gebied van ziektepreventie. Ook daarover kunnen we in de toekomst artikelen verwachten.

Hoe heuglijk het bereiken van de twintigjarige leeftijd voor TIG ook is, het is niet zo dat TIG daarmee verouderd is en overbodig is geworden. Er lijkt wel een nieuwe fase te zijn aangebroken: die van een versterking van het integrale aspect van de gezondheidszorg. Er moet verder worden gewerkt aan het realiseren van de naam van het blad en de stichting: de integrale geneeskunde. In de toekomst zal de redactie verdere informatie voor u blijven vinden.

Vanaf vandaag al kunt u daarin zelf ook meedoen: ter gelegenheid van dit lustrum van TIG is een TIG-website ontwikkeld – www.tigweb.nl – waarin in de toekomst meer zal staan dan alleen een overzicht van wat er in TIG is verschenen. Er is nu al een forum waar TIG-lezers elkaar kunnen vinden en met elkaar nieuwe inzichten kunnen uitwisselen. De website is bedoeld als ontmoetingsplek voor het uitbouwen van de interessen van de lezers van TIG. In dit jubileumjaar zal TIG weer een verzameling van interessante artikelen en rubrieken presenteren.

Met ingang van dit jaar gebeurt dat in een ritme van vier dikkere uitgaven per jaar, waarvan dit het eerste nummer is, 20-1. In dit jaar bieden belangrijke auteurs eveneens met behulp van gedegen artikelen stukjes van de puzzel die integrale geneeskunde vormt.

 

In dit nummer biedt het eerste artikel van de hand van W. Linnemans een algemeen kader van wat centraal staat in de geneeskunst in welke vorm ook: ‘Het helende samenspel’ brengt de geneeskunde terug naar haar essentie, de dynamiek van de interactie. Elk van de deelnemers is daarin betrokken, al of niet bewust.

Ook F. Wiegant biedt een artikel aan met een algemene strekking. Wat bepaalt de effectiviteit van een geneeswijze? Meer markant gaat het artikel in op de vreemde maar nodige vraag: waarom lijkt het alsof de criteria voor het bepalen van de effectiviteit per geneeswijze verschillen? Moet het niet de beleving van de patiŰnt zijn die centraal staat in het evalueren van het effect, in plaats van een of ander model?

Het derde artikel is van H. van Waning, die de geneeskunde belicht vanuit een oude geneeswijze zoals die in Europa gedurende honderden jaren heeft bestaan, en die nu nog steeds voortbestaat onder de naam natuurgeneeskunde. Van Waning geeft een historisch overzicht en een uitlichting van de filosofie.

Een koppeling tussen een oude en nieuwe benadering is te vinden in de beschrijving over de neuroacupunctuur door J. Keppel-Hesseling en D.J. Kopsky. De vanouds bekende acupunctuur wordt momenteel ingezet voor het behandelen van neurologische aandoening. In veel landen wordt verder onderzoek gedaan naar deze methode.

V. Nijhuis biedt een beschrijving met een praktische betekenis: aan de hand van casu´stiek wordt gedemonstreerd op welk een bijzondere wijze de osteopathie werd ingezet. Het waarom daarvan wordt uitgelegd door een korte bespreking van de beginselen en werkwijze van osteopathie. Nijhuis laat zien hoe verschillende verklaringsmodellen tegelijkertijd kunnen worden gebruikt – zo komt de rol van de behandelaar als integrerende factor in al deze methoden goed in beeld.

De boekbespreking door C. Aakster gaat in op het onlangs verschenen boek van Paul van Dijk, Geneeswijzen in Nederland. Het is een bijgewerkte uitgave van het bekende werk, dat veelal al als standaardwerk beschouwd wordt. Aansluitend bij de evaluatie van dit vernieuwde boek, is er een interview met de schrijver, Paul van Dijk, door E. Best.

De rubrieken geven weer wat er zich vandaag de dag afspeelt op het gebied van de integrale geneeskunst. ‘AandachTIG’ gaat in op ontwikkelingen en visies; ‘Granulla’ laat zien wat er speelt onder de studenten, zoals ‘WIG in TIG’ laat zien wat er zich voordoet in het werkveld. ‘Internet’ en ‘Summaries’ bieden weer een blik op de ontwikkelingen in binnen- en buitenland, en in de literatuur.

R. van Wijk, hoofdredacteur

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]