TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG20(4) Ten Geleide

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Dit is het laatste nummer van dit TIG-lustrumjaar en mogelijk het laatste nummer van TIG in deze vorm.
Er is een nieuwe vorm op komst: het TIG Jaarboek, in combinatie met TIGweb.nl.

Over de laatste paar jaren heeft TIG een steeds prachtiger en krachtiger vorm gekregen. De aantrekkelijk heldere vormgeving en de goed onderbouwde en inhoudelijk deskundige verhalen werden herhaaldelijk geprezen. TIG ziet er zo goed uit, dat niet goed is te zien dat het moeilijk gaat met TIG. Net zoals met het CAM-klimaat in het algemeen.
20 jaar lang heeft TIG een voorbeeldige voortrekkersrol vervuld in het veld. Verslagen van wetenschappelijk onderzoek naar geneeswijzen die volgens het gangbaar model ‘niet konden werken’ maar het toch deden: het is de bekende paradox van het verkennen van het onbekende. Het nieuwe is niet in termen van het oude te verklaren. In CAM is paradoxaal genoeg vaak het omgekeerde het geval: de oude geneeswijzen werden niet in termen van de klassieke wetenschap begrepen. Maar daarin is verandering gekomen: de moderne wetenschap komt meer en meer tot dezelfde wereldvisie als de oude geneeswijzen al gebruikten, waarbij de verbondenheid in het universum centraal staat. Dat is de kernbetekenis van helen, en het is ook de essentie van integrale geneeskunde: het begrijpen van de verbondenheid tussen mens en natuur in termen van de verbondenheid tussen de geneeswijzen.

Het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde heeft dat aldoor laten zien: er bestaat een verband tussen de verschillende modellen die erop gericht zijn om de mens te genezen. Ook heeft TIG laten zien dat de fundamentele begrippen van de moderne wetenschap daar uitstekend voor zijn te gebruiken. En met effect. Over de laatste 20 jaar is het begripsklimaat veranderd, en dat geldt ook het culturele klimaat: meer mensen van de oorsprongsculturen van de ‘andere’ geneeswijzen hebben zich in Europa gevestigd, waardoor de ‘andere’ geneeswijzen langzaamaan meer ingeburgerd zijn in onze samenleving.
Chinees eten en acupunctuur, Indiase maaltijd en Ayurveda, eco-groente en sjamanisme zijn al zo gewoon als reguliere geneeskunde en stamppot.
Behalve… in de betaling. De reguliere geneeskunde is deel van de gereguleerde geldstroom. 20 jaar geleden was CAM een totaal nieuw begrip, nu is het steeds meer gangbaar, maar wie ervan wil gebruiken moet er zelf voor betalen. Het wordt niet ‘vergoed’.

Op dat punt is TIG haar lezers dankbaar. U behoort tot degenen die uit eigen zak voor dit blad hebben willen betalen, en daarmee heeft u het mede mogelijk gemaakt dat na 20 jaar niet alleen TIG nog bestaat, maar ook dat wat erin staat steeds meer algemeen bekend is binnen onze cultuur.
Terugkijkend op 20 jaar TIG (en kijk rustig mee in de inhoudsopgave op TIGweb) is te zien hoe homeopathie werd onderzocht, kruiden werden beschreven, en acupunctuurmethoden werden vergeleken. Deze en vele andere zaken leidden samen tot een volumineus handboek: 20 jaren TIG met aldoor gefundeerde informatie, een blad dat ook bij beleidsmakers in de kast staat. Maar binnenkort dan… als boek. U zult dit boek ook – wat duurder dan voor de abonnees – kunnen vinden in de boekwinkel en in bibliotheken: TIG wordt een jaarboek.
In haar vormgeving als jaarboek gaat TIG een handzaam handboek bieden voor beoefenaars van integrale geneeskunde, en voor haar studenten. Om die reden zal TIG uitkomen aan het begin van het academisch jaar. Dit sluit aan op een ontwikkeling die al aan de gang is: al sinds een paar jaren is er toenemend samenspel tussen studenten en TIG.
Het zijn vooral de studenten aan de medische faculteiten die (al jaren) vragen om meer onderwijs in de integrale geneeskunde, de geneeswijzen van andere culturen. Tijdens hun studie zoeken ze betrouwbare informatie. Het handboek, met een jaarinhoud aan TIG-artikelen, wil daarin voorzien.
Wat kunt u verwachten? Een dikker boek, bijna driemaal zo dik als het blad dat u nu in handen heeft, met dezelfde mooie layout, en met net zoveel artikelen per jaar als dit jaar en het jaar ervoor. (Dit lustrumjaar werd het materiaal van ‘zes’ TIG-nummers in vier afleveringen verzonden.) Waarom driemaal zo dik, en niet viermaal? De reden daarvoor is dat de actuele rubrieken actueel blijven, en zelfs nog meer actueel worden: ze zullen direct op de TIGweb-website worden gepubliceerd.
Elke abonnee kan terecht op TIGweb – op www.tigweb.nl wordt aangegeven hoe u dat kunt doen. U vindt daar ook de optie om de nieuwsbrief te ontvangen.
In dit nummer beschrijft ‘AandachTIG’ de toekomst die is voorzien voor TIGweb. TIG wordt kortom meer dan een blad. Het wordt een houdbaar jaarboek plus een interactieve website: de actuele zaken actueel beschikbaar, en de duurzame informatie in een handzaam handboek. Maar zover is het nog niet – wat u nu in de hand houdt is op dit moment het nieuwste nummer van TIG, het laatste van de jubileumjaargang.

In dit nummer geeft het eerste artikel een beschrijving door H. Verbrugh van de antroposofische geneeskunde.
Deze gaat uit van een beeld van samenhang van de mens in zijn omgeving.
Enerzijds is daarin de mens objectief te beschouwen, maar tegelijkertijd wordt het mens-zijn subjectief beleefd. De antroposofische therapeut gebruikt dan ook de eigen subjectieve ervaring als deel van de – te valideren – diagnostiek. De behandeling is ook op deze verbondenheid gebaseerd. Hoe hierover wordt nagedacht en hoe dit wordt toegepast, wordt door voorbeelden in dit artikel beschreven.

J. Keppel Hesselink en D. Kopsky beschrijven in het tweede artikel de acupunctuur. De historie daarvan is al duizenden jaren oud. Zelfs in Europa zijn voorbeelden gevonden die lijken aan te tonen dat deze behandelwijze hier 2500 jaar geleden waarschijnlijk al werd gebruikt. Actueel is het vele onderzoek dat de eigenschappen en de werking van acupunctuur en meridianen beschrijft. Het bestaan daarvan valt niet meer te ontkennen. Mede door de kosteneffectiviteit en patiŽnt-tevredenheid is dit een geneeswijze die ook in de toekomst meer aan bod zal komen.

Een kritische blik op onderzoek in de geneeskunde komt van de hand van W. van der Steen. Het belang van onderzoek – goed onderzoek – wordt daarin vergeleken met andere belangen die onderzoek dient, zoals het bewaren van gevestigde belangen.
Onwetenschappelijke factoren kunnen daardoor soms de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek bepalen.

N. Westerman geeft een klinische toepassing van de al eerder door hem gepresenteerde methode van diagnostiek door radiŽsthesie. In dit nummer komt aan bod hoe deze methode in de tandgeneeskunde kan worden gebruikt om snel en effectief gezondheidsproblemen op te sporen of lichaamscompatibele materiaalkeuzen voor een behandeling te bepalen.

De principes van de osteopathie werden in een recent nummer van TIG beschreven. E.J. ter Ham e.a. geeft hiervan een concreet voorbeeld in een onderzoek dat werd gedaan naar strabisme. Daarin werd tegelijkertijd onderzocht of de beperkte, meer symptoomgerichte variant van osteopathie die voor onderzoek werd gebruikt, voor de osteopathie wel representatief is. Dat blijkt niet het geval. Ook blijkt dat de integrale aanpak van osteopathie effect heeft op loensen en scheelzien, met meetbare verbetering in de con- en divergentie. Het hier beschreven protocol is ook voor ander onderzoek naar de osteopathie te gebruiken.

In Memoriam Jacques Benveniste’ beschrijft het werk en het leven van de bekende Franse onderzoeker, die op 3 oktober in Parijs is overleden. Jacques Benveniste werd vermaard door zijn onderzoek naar de effecten van water in hoge verdunning. Het bleek dat water waaruit een bepaalde werkzame stof door verdunning is verdwenen, nog steeds de voor die stof specifieke effecten kan hebben op levende cellen.
Deze bevinding leidde tot een begrip waarin water – niet verrassend in dit informatietijdperk – drager is van informatie. Benveniste liet zien hoe die informatie is op te slaan en over te dragen. Zijn werk zou ongetwijfeld grote invloed hebben gehad wanneer door anderen niet de indruk was gegeven dat de methode niet deugde. M. Dicke en O. van Nieuwenhuijze verhalen van hun persoonlijke erva- ringen met de onderzoeker Jacques Benveniste.

In ‘In Memoriam Otto Bergsmann’ beschrijft H. Lamers het werk en leven van de Oostenrijkse arts die een fundamentele bijdrage leverde aan onder meer de ontwikkeling van de basis-bioregulatie geneeskunde, de studie van intra- en supramoleculaire effecten, en aan bio-elektrische diagnose-systemen.

Daniel Benor schreef een boek dat een plaats verdient in de kast naast het werk van Richard Gerber.
Het geeft een overzicht van CAM-therapieŽn, gaat in op mind-body-interacties en body-mind-interacties, op subtiele energie, en op de grote betekenis van elektromagnetische velden in healing. F. Sluyters bespreekt dit werk en beveelt aan om dit onderzoek te steunen.

Tenslotte de rubrieken (die vanaf 2005 gepubliceerd zullen worden op TIGweb).
Zoals gezegd, geeft ‘Aandachtig’ een terugblik op de achtergronden van de keuze om TIG komend jaar te laten verschijnen als jaarboek, en een blik in de toekomst over hoe het TIG Jaarboek eruit zal zien in samenspel met TIGweb.
‘Granulla’ nodigt uit om te zien hoe het is om bij Granulla welkom te worden geheten: ze beschrijven hun onthaal van de nieuwe studenten in de opleiding geneeskunde, en hun aanbod van een meer integrale visie.
‘WIG in TIG’ gaat deze keer in op het gebruik van elektro-diagnostiek. Ons lichaam is een informatieverwerkend systeem – met een begrip van ons lichaam in elektro-diagnostische termen kunnen we veel meer doorzien van wat erin omgaat, en wat erin misgaat.
‘Summaries’ bieden als vanouds inzicht in de reguliere publicaties over integrale geneeskunst.

Tot slot wordt, zoals elk jaar aan het eind van het jaar, achterin dit jubileumnummer van TIG de jaarinhoud gepresenteerd.

R. van Wijk, hoofdredacteur
O. van Nieuwenhuijze, eindredacteur 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]