TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG19(1) Ten Geleide

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

TIG 19-1 TEN GELEIDE

Voor het eerste nummer van onze nieuwe jaargang kozen wij als thema "melk". Dit is een gevoelig onderwerp en daarom een reden voor de redactie om er bij stil te staan. Melk wordt in belangrijke mate geassocieerd met de voorziening van calcium.
De waarde van melk als bron van calcium is onderwerp van veel discussie, in woord en op papier. Het ene front benadrukt de positieve invloed van melk calcium op het functioneren, terwijl van de andere kant wordt gewezen op de nadelige invloeden.
De discussie tussen voorstanders en tegenstanders is niet gelijk aan die tussen reguliere conventionele artsen en alternatief werkende artsen. Wel lijkt soms de tegenstand met name uit het alternatief werkende veld het meest luid verwoord te worden. Voorstanders voor het toepassen van melk-calcium worden bijvoorbeeld gevonden bij diegenen die wijzen op de gunstige werking bij botontkalking. Zonder melkconsumptie, of andere methoden om het tekort aan oestrogene activiteit op te vangen, zou de botdichtheid verminderen, met een verhoogde kans op osteoporose. Dat heeft een breed Nederlands bevolkingsonderzoek met botdichtheids-metingen, waarvan de resultaten in 2001 verschenen onder de naam Osteoporose rond de meno-pauze, geleerd. In dat onderzoek werd bovendien een groep vrouwen met de zwakste botten geselecteerd om na te gaan of calciumtabletjes alleen, tabletjes met bifosfonaat of met het hormoon oestrogeen verbetering geeft. De hormoontherapie geeft weliswaar de beste resultaten als het gaat om verhoging van de botdichtheid maar de grotere kans op borstkanker maakt dat die winst teniet wordt gedaan bij preventief hormoongebruik. Het meest krachtige advies na dit onderzoek leek dan ook te letten op een gezond leven met goede voeding waarin genoeg melkproducten en voldoende beweging. Maar wie als vrouw wil voorkomen dat de botdichtheid te ernstig wordt aangetast door de gevolgen van de menopauze, zou niet alleen een dagelijkse portie melk moeten hebben van een glas melk bij het ontbijt, een beker karnemelk bij de lunch, en na de avondmaaltijd een bakje yoghurt, maar ook door de dag er nog enkele melkconsump-ties moeten bijnemen. Dan zit je aan een fors melkgemiddelde.
Daar begint de tegenstand. Melk is helemaal niet zo goed voor elk. Er lijken immers ook nadelen en gevaren te zijn voor de gezondheid bij melkconsumptie. Waarop wordt deze tegenstand gebaseerd? Is het praktijkervaring of ligt ook onderzoek hieraan ten grondslag? Soms wordt wel gesuggereerd dat de gevaren van melk niet zo gemakkelijk ter sprake kunnen komen in een zuivelnatie als Nederland. Het is een gevoelig onderwerp gezien de associaties die hier (kunnen) worden gelegd naar gezondheid en economische belangen.
Aanleiding genoeg dus voor de redactie om de discussie over melk te starten. En deze discussie wordt gestart door vier redactieleden en vanuit vier gezichtspunten. Met deze vier gezichtspunten zijn we uiteraard pas aan het begin van de discussie. Naarmate we met het thema zullen vorderen, zullen we steeds meer interessante aspecten en steeds meer literatuur, internet berichten, etcetera ontdekken. De redactie verwacht daarom in de toekomst vaker op dit thema terug te komen.

De eerste bijdrage tot het thema is van de hand van redactielid Aakster, die een algemeen overzicht biedt over de problematiek, van volksgeneeskundige toepassingen van melk en zijn afgeleide producten aan de ene kant, tot de omvang van de veestapel en melkplas aan de andere kant.

Hierop sluit het artikel van Dylus goed aan die de nadruk legt op de gewenstheid van soort-eigen producten in de voeding van het kind, en die een duidelijke koppeling aanbrengt naar economische belangen. Haar bijdrage is vooral interessant omdat hierbij de Amerikaanse samenleving als uitgangspunt dient.

Redactielid Van Wijk geeft een wetenschappelijke verhandelingen over de chemische samenstelling van melk, en de functies van zijn verschillende componenten. Dit levert enerzijds een grondig en boeiend overzicht op over melk als chemische en biologische substantie. Anderzijds vormt het de fundamentele basis voor latere verhandelingen waarin de kwaliteiten van melk beter kunnen worden bekeken en vergeleken.

Daarop wordt de visie van redactielid Beunk beschreven, in een beschrijving van de relatie van koemelk met de menselijke gezondheid. In zijn bijdrage verzamelt hij een groot aantal beweringen voor de nadelen en gevaren die melk, met name koemelk, heeft voor de gezondheid. Hij doet dit vanuit een medisch standpunt, met name vanuit een langjarige eigen homeopathie praktijk. Dat levert een bijdrage met veel ervaringsgegevens, speculaties en wetenschappelijke hypothesen. Daarmee is de basis gelegd voor een verdere discussie over wat nu wel en niet als een onderbouwde bewering kan worden beschouwd.

Tot slot wordt door redactielid Van Nieuwenhuijze een overzicht geboden van websites met interessante informatie op het gebied van melk. In de toekomst zal met behulp van internet informatie, maar natuurlijk ook met behulp van bijdragen van andere auteurs, worden geprobeerd een duidelijker beeld te schetsen van de voor- en nadelen van melk.

Van Nieuwenhuijze besteedt in de rubriek Boekbespreking tenslotte nog aandacht aan een rapport van de Wetenschapswinkel over melk.

Tot zover het gevoelige thema melk.
Lezers die actief willen deelnemen worden door de redactie hierbij uitgenodigd hun bijdragen - volgens de regels van het tijdschrift - aan te bieden.

Daarnaast besteden we in dit nummer aandacht aan de vierde etappe van de ontdekkingstocht van Martin Dicke naar het werkingsmechanisme van de homeopathie. In deze etappe wordt de stap gemaakt naar het fundamenteel onderzoek in Nederland in de homeopathie.
De vaste rubrieken sluiten het nummer af

R. van Wijk, hoofdredacteur
 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]