TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG14(2) Ten Geleide

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Ten Geleide

Dit nummer van het TIG is geheel gewijd aan het verschijnsel electrostress. Daarmee is een voornemen tot uitvoering gebracht dat reeds een jaar geleden binnen de redactie werd geformuleerd. Wij stellen in de eerste plaats vast dat het onderwerp nauwelijks leeft binnen het regulier medische denken. Dit bewijst nog eens weer het bestaansrecht van het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde omdat wij open willen staan voor het nieuwe, vroegtijdig bepaalde ontwikkelingen willen signaleren, en in het algemeen de mening zijn toegedaan -enigszins gechargeerd gesteld- dat alles waar is, althans waar kan zijn, zolang niet het tegendeel is aangetoond. Een tweede feit dat we kunnen vaststellen, is dat electrostress kennelijk een groeiend probleem vormt voor veel patiŽnten, zijnde ofwel personen die jarenlang en/of intensief blootgesteld zijn geweest aan allerlei vormen van electrische c.q. electromagnetische belasting, of mensen met een bijzondere gevoeligheid voor dit type stress. Een derde feit, en dat moge ook blijken uit de bijdragen aan dit nummer, is dat het een zeer complex veld betreft waarvan nog meer niet dan wel bekend is. De door ons ingeschakelde deskundigen doen allen hun best een tipje van de sluier op te lichten. Wij zijn blij dat zij dit hebben willen doen vanuit hun specifieke invalshoek en deskundigheid.

De Klinische Les van Herman Koning, redactielid en arts voor biofysische geneeskunde, geeft een eerste illustratie van de verborgen wijze waarop het probleem van de electrostress de praktijk van bijna iedere arts of therapeut binnensluipt. Hij sluit aan met een inleidend hoofdstuk inzake de overige thema-bijdragen. Daarin wijst hij op het bestaan van oude, natuurlijke vormen van “electrostress” (aardmagnetisme) en nieuwe, door de mens kunstmatig opgewekte. De laatste zijn doorgaans veel sterker werkend en daardoor schadelijker voor de mens dan de eerder genoemde. Wezenlijk in het verhaal van Koning is dat hij enerzijds wijst op de essentiŽle betekenis van energie voor het menselijk leven en functioneren, en dat hij anderzijds de duidelijk verstorende invloed op dit systeem signaleert van kunstmatig opgewekte electromagnetische velden.

De derde bijdrage is van de hand van Annie Broekman en handelt over “Moeder aarde die zachtaardig straalt maar soms ook venijnig”.Broekman maakt duidelijk dat de mensheid sedert de oudheid vertrouwd is met het bestaan van aardmagnetisme en dat de vaardigheid om dit soort straling te registreren wereldwijd wordt beoefend. Tegenwoordig is dit het terrein van de geobiologen; zij kunnen in veel gevallen de schadelijke werking van dit type stralingen door middel van biosanering neu traliseren, waarbij de Lechner-antenne een belangrijke rol speelt.

Een vierde bijdrage aan dit nummer is van tandarts Hesselink en behandelt de Kirlian-fotografie als diagnostisch hulpmiddel. Hesselink geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis , de toepassingen en de techniek van de Kirlian-fotografie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde “corona-ontlading”. Dit verschijnsel treedt op wanneer een voorwerp geplaatst wordt in een hoogfrequent wisselend hoogspanningsveld. De vraag of hierbij ook de aura, het energieveld dat alle levende wezens omhult, zichtbaar wordt gemaakt, is niet eenduidig te beantwoorden. Zeker is wel dat de corona-ontlading beÔnvloed wordt door de lichamelijke, energetische en psychische toestand van de persoon. De verschillende afbeeldingen illustreren dit.

De vijfde bijdrage is van de hand van Hans Hemelrijk. Zijn oorspronkelijk in rapport-vorm verschenen artikel gaat eerst in op de noodzaak ons bewust te worden van bepaalde problematieken alvorens we er iets aan kunnen doen. De benadering van Hemelrijk is pragmatisch. In duidelijke bewoordingen vereenvoudigt hij het probleem tot hapbare zinnen en feiten: wat zijn veilige waarden, hoe gaat het in de slaapkamer, waaraan valt electrostress te herkennen, valt er te leven met electrostress, ontregeling en anarchie, cumulatie en kritische grenzen.

De zesde bijdrage is van Michiel Haas, biologisch architect. Haas heeft zich in dit artikel beperkt tot de invloed van materiaalkeuzes op het milieu. Duidelijk wordt dat met de intrede van de industrialisatie in de woningbouw er steeds meer chemische middelen werden gebruikt Hij laat ons zien dat de hedendaagse biologische architect bijna even bezorgd is over het menselijk welbevinden (en ons ecosysteem) als de arts en therapeut. Door te zorgen voor een gezonde leefomgeving, bevordert de architect de gezondheid en het welbevinden van de mens op langere termijn.

Tot slot een zevende bijdrage van een Belgische collega die betoogt dat Hahnemann in zijn tijd al duidelijk de gevaren zag van bijv. de geopathie, en dat aldus, verrassenderwijze, reeds vroeg een relatie werd gelegd tussen de homeopatische praktijk en het denken in termen van gezonde leef- en wooncondities. Driscart, zelf arts zijnde met een drukke praktijk, ziet regelmatig therapie-resistente patiŽnten bij wie alsnog een doorbraak is te bewerkstelligen via een efficiŽnte biosanering van de woning. Hij vermeldt een uitspraak van Hahnemann dat de magneet een kracht bezit gelijk aan het homeopatische middel. Het zijn overigens de meer chronische kwalen, en niet de acute die in het verband van de geopathische en electromagnetische belasting, de meeste aandacht verdienen, stelt Driscart. In dit verband plaatst hij het hiŽrarchische systeem van zelfregulatie centraal. Dit kan ontregeld raken door bijv. een jarenlange blootstelling aan “foute” (stralings)boodschappen uit de omgeving, bijv. de grond onder iemands slaapplaats. Hij pleit voor een geÔntegreerde aanpak van homeopatische middelen en het plaatsen van magneten op de aangedane plekken.

Hoewel hiermee het thema elektrostress zeker niet uitputtend is behandeld, moge dit nummer van het TIG de lezer helpen bij het richten van de aandacht op deze verstorende invloed bij het ontstaan en het reguleren van ziekte.

Cor W. Aakster, redactievoorzitter

 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]