TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG13(6) Ten geleide

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Ten geleide

Dit laatste nummer van de dertiende jaargang (eigenlijk is het de veertiende omdat in het verleden gedurende twee jaren abusievelijk met hetzelfde jaargangnummer is gewerkt) opent zoals gebruikelijk met een klinische les. Daarin gaat de arts Dixhoorn in op de mogelijkheden van een gerichte relaxatietraining voor herstel van de functionele capaciteit van een ernstige hartpatiŽnt. Nog interessanter is overigens het daarachter liggende model van de intrinsieke verwevenheid van psyche en soma, waarvoor weer eens een duidelijke aanwijzing werd gevonden. Een en ander werd bevestigd in een gecontroleerd klinisch onderzoek dat werd uitgevoerd in een regulier ziekenhuis en dat in een toonaangevend regulier medisch tijdschrift werd gepubliceerd.

De tweede bijdrage is van ons redactielid Ton van Gelder en behandelt de relatie tussen auriculo en chakra’s. Eerst wordt nog even kort uitgelegd waar het in de auriculotherapie om gaat en hoe op het oor onder andere het interne regelsysteem zich reflecteert. Van belang zijn de hiŽrarchische niveaus die binnen dit regelsysteem zijn te onderscheiden en waarop via de oorpunten valt in te spelen. Vervolgens bespreekt de schrijver het concept van de chakra’s en de rol die deze spelen als transformatoren voor bewustzijnsinhouden naar vorm en energie. Via de chakra’s zijn westerse en chinese geneeskunde met elkaar te verbinden. Als een bijzonder probleem wordt de reflexinstabiliteit naar voren gehaald, als duidende op een verminderde adaptatie aan stressfactoren. Tot slot bespreekt schr. de therapeutische mogelijkheden van de auriculotherapie. Door bijv. het uitsluitend behandelen van het instabiele chakra wordt reeds een significante pijnreductie gezien. Beter is echter om het chakrapunt te combineren met het Oor Correspondentie Punt. Enfin, nu hebben we er al zoveel over verteld, dat u misschien denkt het artikel zelf niet meer te hoeven lezen, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

De derde bijdrage is een vervolg op een artikel dat in no 13.5 werd gepubliceerd van de hand van F.H. Wullink te Voorst (hoewel ook heel goed zelfstandig te lezen). Het gaat over zemelen, altijd goed voor een interessante discussie. Nadat in het eerste artikel de rol van zemelen in algemene zin werd uiteengezet, behandelt Dr Wullink nu de medische relatie tussen zemelen en het ontstaan c.q. de opheffing van specifieke gezondheidsstoornissen. Afgaande op de bestudeerde literatuur blijkt de vezelhypothese niet die brede ondersteuning te krijgen die men er wel aan toeschrijft. Daarbij konden uiteraard niet alle 4600 publicaties worden bestudeerd die sinds 1983 over vezels verschenen. Interessant is de vermelding dat bevolkingsgroepen die oorspronkelijk geen darmproblemen kenden, deze wel kregen toen ze de westerse eetgewoonten overnamen. Het meegeven van een pot vezeltabletten is daarbij natuurlijk niet de oplossing. Uiteindelijk kiest Wullink wel voor een vezelrijk dieet als standaardvoeding. Voor de argumenten verwijzen wij gaarne naar het artikel zelf.

De vierde bijdrage is van ons redactielid Bianca Brundel; zij schrijft over het zogenoemde “vaccinaal syndroom”. Haar studie is gebaseerd op een uitvoerige kennisname van de literatuur, waarin vele aanwijzingen zijn te vinden voor de keerzijde van vaccineren. Bedoeld wordt dat de mogelijke schadelijke gevolgen ervan chronisch onderbelicht zijn geworden in de op zich prijzenswaardige ijver van strijders voor een hoger gezondheidspeil van de bevolking. En dat komt niet omdat die studies er niet waren, want Brundel kon er betrekkelijk gemakkelijk de hand op leggen! Een van de aspecten die worden belicht betreft het feit dat in een vaccin doorgaans nogal wat schadelijke stoffen voorkomen. Ook wijst Brundel erop dat de sterfte aan gevaarlijke kinderziekten al sterk was afgenomen lang voordat de vaccinatieprogramma’s op gang kwamen. Interessant zijn voorts de opmerkingen over de strijd tussen Pasteur en Bechamp. Helaas gaat het vaak zo in de wetenschap dat een van de twee opponenten wint en de ander gedurende langere tijd wordt vergeten, totdat een ijverige jonge wetenschapper een halve of hele eeuw later opeens ontdekt dat die ene vergeten wetenschapper het toch allemaal niet zo verkeerd gezien heeft. Maar ja, de geest van de tijd was er indertijd niet naar om dat te herkennen. En passant wordt nog even de werking van het immuunsysteem uit de doeken gedaan (altijd leerzaam) en worden de miasmen besproken. Dus: een aanrader.

We zijn ondertussen aangeland bij de vijfde bijdrage, en wel van de hand van Van Walt van Praag, arts voor biofysische geneeskunde. De biofysische geneeskunde is sterk in opmars en wij zijn daarom blij daarover een artikel aan onze lezers te kunnen aanbieden. Daarbij staan vooral de begrippen resonantie en polariteit centraal. En opnieuw, evenals in het artikel van Van Gelder, stuiten we daar op de wonderbaarlijke rol van het energiesysteem en van interne regulatieprocessen. Hierbij wordt aangesloten op de onderzoekingen van de Utrechtse groep rond Van Wijk en hun befaamde begrip Basis Bio Regulatie Systeem. Een en ander wordt ingepast in de bespreking van de werkwijze van het behandelcentrum waarbinnen Van Walt van Praag werkzaam is. Dit geeft een beter beeld van de biofysische geneeskunde als een (moderne) vorm van natuurgeneeskunde, dan wanneer deze benadering uitsluitend als zelfstandige therapie zou zijn gepresenteerd. Het gaat doorgaans bij herstelprocessen immers om de totaliteit van therapieŽn die in een zekere opeenvolgendheid en in nauwgezette afstemming op de reacties van de patiŽnt, worden ingezet.

De zesde bijdrage handelt over gevitaliseerd water. Dit artikel is van de hand van Ir G. Boontjes die bereid was vanuit zijn discipline het een en ander uit te leggen aan de lezers van dit tijdschrift over de rol van water als informatiedrager. Zijn stelling is, althans een van zijn vele stellingen, dat het moderne leidingwater dood water is, dankzij de vele chemische bewerkingen die het heeft ondergaan. Hij vergelijkt dit met bruisend bronwater en ziet dan vele verschillen, met voor de menselijke gezondheid uiterst belangrijke consequenties, zoals uit zijn uitvoerige overzicht blijkt.

Gevitaliseerd water zorgt voor schoning van de aura waardoor een betere aarding wordt gerealiseerd, is een van zijn conclusies. En wist u dat er dagelijks zo’n 6000 liter bloed door onze aderen stroomt waarvan 1600 door de nieren? Zouden we er dan niet heel hard aan moeten werken dat het daarin aanwezige water van topkwaliteit is? Men leze het na bij Boontjes.

Tot slot de bijdrage van Noorden, Zoomers en Schuurmans over het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Werkgroep van Praktizijns (NWP), een van de oudste en meest gerenommeerde beroepsorganisaties in ons land op het gebied van de alternatieve geneeswijzen. Bij zijn toelatingsbeleid hanteert de NWP strenge toelatingscriteria, en de recentelijk ingevoerde na- en bijscholingsverplichtingen heeft bij diverse van haar leden de schrik in de benen gejaagd. Gelukkig heeft het bestuur zich daardoor niet uit het veld laten slaan omdat zij vooruit blikt en begrijpt dat op termijn de positie van de niet reguliere genezer alleen te handhaven is indien hij/zij minimaal aan hetzelfde type kwaliteitsbewaking onderworpen is als in de reguliere sector gaandeweg raakt ingeburgerd. Men kan het allemaal nog eens rustig nalezen in bedoelde bijdrage.

Uiteraard -ik zou het bijna vergeten- mag men onze specifieke rubrieken ook deze keer niet overslaan: aandachTIG met zijn vele korte wetenswaardigheden, de summaries die Dr Fred Wiegant altijd zo trouw aanlevert, de boekbesprekingen welke door Bianca worden gecoŲrdineerd. En de adverteerders vinden het natuurlijk leuk als u ook bij hen even een kijkje neemt.....

Dr Cor W. Aakster, redactievoorzitter

 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]