TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG13(4) Ten Geleide

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Ten Geleide

Zoals de lezers van dit tijdschrift (en de Redactie zelf) langzamerhand wel gewend zijn, is het iedere keer weer een verrassing hoe het nieuwe nummer eruit zal zien. Niemand zal bijvoorbeeld hebben verwacht dat wij in dit nummer drie artikelen zouden plaatsen van een en dezelfde auteur. Toch is dat precies wat we in dit tijdschrift doen. Het betreft hier een artikelenserie van Nico Westerman, huisarts te Dordrecht en reeds vele jaren beoefenaar van “alternatieve” geneeswijzen. Maar niet alleen beoefenaar, ook vorser en schrijver! Dankzij zijn speur- en denkwerk inzake de Chinese polsdiagnostiek zijn wij in staat een uitgebreide en zeer gedegen verhandeling van de heer Westerman aan te bieden over dit onderwerp. Daarbij zijn twee aspecten met name van belang: deze vorm van diagnostiek als zodanig, waardoor artsen en therapeuten wellicht een nog betere totaal-diagnose kunnen stellen. En ten tweede: de poging, en ons inziens mag men dit zeker een geslaagde poging noemen, om de “intuÔtieve” methoden van de Traditionele Chinese Geneeskunde in westers wetenschappelijke termen te onderbouwen. Daarbij spelen in feite hele normale, maar oh zo subtiele, zaken als volume en kracht een doorslaggevende rol.

Wat dit laatste betreft nog een enkele algemene opmerking. Het TIG beoogt een wetenschappelijk tijdschrift te zijn. Of beter gezegd: een tijdschrift dat vooral de professies op het gebied van de complementaire geneeswijzen wil ondersteunen met publicaties die voldoen aan wetenschappelijke en/of professionele maatstaven. Wij vinden dus dat -uiteindelijk- de stellingen en benaderingswijzen van de complementaire geneeskunde moeten kunnen worden onderbouwd. Daarbij hebben wij een open oog voor vernieuwing en voorlopige waarheden of plausibiliteit. En hoewel niet alles te verklaren valt, en mogelijk meer niet dan wel, maakt het onze zaak alleen maar sterker als wij aansluiting vinden bij c.q. blijven houden met de “regulier”wetenschappelijke ontwikkelingen (in brede zin opgevat, dus bijv. inclusief hedendaagse psychologische, filosofische en natuurkundige inzichten).

Vandaar dat de artikelenserie van Westerman ieders aandacht verdient.

Kijken we nog kort naar de artikelen afzonderlijk, dan stellen we vast dat het eerste artikel van Westerman met name ingaat op de Traditioneel Chinese Diagnostiek, het correspondentiebeginsel en de Chinese organen. Hij bespreekt daarbij de polsposities en de polsniveaus, en maakt duidelijk waar de door hem beschreven benadering verschilt van de sinds de zestiger jaren in het westen onderwezen en toegepaste vormen van acupunctuur. Verder wordt ingegaan op het Chinees Medische Paradigma.

In zijn tweede artikel gaat het meer om de inhoudelijke kant van de traditioneel Chinese polsdiagnostiek, waarbij het idee centraal staat van een integrale energetische koppeling tussen Organen en meridianen. Het Chinese concept “Orgaan” verschilt overigens duidelijk van het westerse concept. Interessant is hier verder de bespreking van de verschillende polstypen en polsparameters.

In het derde artikel behandelt Westerman in feite twee zaken: de fysiologie van de Chinese pols, en tot slot de Chinese polsconnectie. Daarbij is het meest verbazingwekkende aspect uiteraard hoe op basis van nauwelijks 5 cm van de wand van de polsslagader zulke verstrekkende uitspraken mogelijk zijn over het functioneren van de patiŽnt op andere lokaties. De biofysische verklaring die Westerman uiteindelijk levert, lijkt ons een hele interessante en een die schreeuwt om verder experimenteel onderzoek.

Bij al dit Chinees en polsgeweld zou het vierde artikel van dit nummer gemakkelijk ondergesneeuwd kunnen raken en dat zou zeer onterecht zijn. Want in ons vierde artikel gaan de Wageningse ingenieurs Wisseborn en Duijvelaar in op de BIG-problematiek. De trouwe lezers herinneren zich ongetwijfeld nog het eerste artikel van beide auteurs over de geschiedenis van de homeopathie in Nederland in dit tijdschrift (TIG 12.5). Het gaat in het huidige artikel specifiek om de opvattingen van reguliere en homeopatische beroepsbeoefenaren ten aanzien van de Wet Beroepsuitoefening Gezondheidszorg. Het artikel is ons inziens wat aan de lange kant, maar aangezien de BIG-problematiek een ieder van ons raakt, is het de moeite waard om daarvan de diverse aspecten ietwat uitvoeriger onder de aandacht te brengen van onze lezers. En wie daaraan nog niet genoeg zou hebben, kan altijd nog het volledige rapport opvragen bij ťťn van beide auteurs.

Ook vindt u in dit nummer van het TIG weer de langzamerhand vertrouwd geraakte Klinische Les, deze keer van de hand van R.W.M. Schepman, arts voor biologische geneeskunde en reflextherapie te Meerkerk. Dkt Schepman illustreert aan de hand van een tweetal patiŽnten het grote belang van de intestinale afweer bij allerlei regelprocessen in het menselijk organisme.

Tot besluit, we blijven het wat ongewoon doen deze keer, vindt u een korte samenvatting van een verhandeling van Hoffer over islamitische geneeswijzen, welke verhandeling in zijn volledige vorm eerder verscheen in Medisch Contact. Gezien de parallelliteit tussen de niet-westerse geneeswijzen en de positie van onze westerse “alternatieve” geneeswijzen, leek het ons interessant u hiermee in kennis te brengen. Een tweede zeer korte verhandeling betreft een ervaring van mijzelf met de Rathera-behandeling, welke ik u niet wilde onthouden. Graag hadden we u voorts nog een verhandeling aangeboden over “Body-Mind integration”, maar dit moet helaas wachten tot een volgend nummer.

Desondanks: weer genoeg lees- en discussiestof in dit nummer, lijkt me.

Dr Cor W. Aakster, redactievoorzitter

 

 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]