TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

Jaarboek 24

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Jaarboek 2008
Thema: Het integratiesysteem van ons lichaam

TIG20(4)t02deel l
- Werkveld
deel 2
- Boekbesprekingen
deel 3
- Praktijk
deel 4
- Bijdragen


TIG 24 Ten geleide
Het Integratiesysteem van ons lichaam


deel 1
Het integratiesysteem – Ontwikkelingen in het werkveld

 

24(1)
Integratie van de geneeskunde vanuit een ecologisch perspectief
R. van Wijk

24(2)
Integratieve Geneeskunde en de moed om te vernieuwen
I. von Rosenstiel, K. Bongers

24(3)
Integratieve Geneeskunde in Nijmegen
R.S.V.M. Severijnen, H. Samwel, G.P.J.M. Gerrits

24(4)
Werkveld in discussie: internationale ontwikkelingen
C.W. Aakster, R. van Wijk

25(5)
Over de integratie van wetenschappelijke begrippen
C.W. Aakster

24(6)
‘Regulier gesubsidieerd geneeskunde onderwijs’ in Nederland
—Heeft CAMonderwijs daarin een wezenlijke plaats?
—Stand van zaken van CAM-onderwijs binnen het ‘reguliere gesubsidieerde onderwijs’
N. Smits


deel 2
Het integratiesysteem
Praktijk
 

24(7)
Pijnbeleving en bewustzijn
M. Steenhuisen

24(8)
Neurofeedback: herstel van het zelfgenezend vermogen in het brein
— Interview met Guusje Roozemond

24(9)
Lichaamsgevoel
—Interview met Hanco Lebbink, Osteopaat


deel 3
Het integratiesysteem
Boekbesprekingen
 

24(10)
J.M. Keppel Hesselink, D.J. Kopsky - Met het oog op de naald:
acupunctuur en de fundamenten van de geneeskunde

24(11)
Valerie V. Hunt - Infinite Mind;
Science of the Human Vibrations of Consciousness

24(12)
William A. Tiller - Science and Human Transformation
(Subtle Energies, Intentionality and Consciousness)

24(13)
James Oshmann - Energy Medicine – The Scientific Basis

24(14)
H. Massey, P. Fraser - The Unturned Stone
a revolution in preventative health care

24(15)
Ervin Laszlo - Science and the Akashic Field
An integral theory of everything

24(16)
Boek Boeket Bloemlezing - TIG-redactie


deel 4
Het integratiesysteem
Achtergronden
 

24(17)
Systeemziekten – nieuwgroei als voorbeeld
C. Rowlatt

24(18)
De vier dimensies van de antroposofische geneeskunde
A. Bos

24(19)
De Vergelijking van Gezondheid
O. van Nieuwenhuijze

24(20)
De code van de natuur – vormen van leven
V. Hill, P. Rowlands

24(21)
Ontmoeting tussen meridiaan en bindweefsel: oost en west in onderzoek
R. van Wijk, E. van Wijk

24(22)
Fotonenemissie en hersengolven gaan bij de mens mogelijk hand in hand
—Op zoek naar de correlatie tussen fluctuaties in fotonenemissie en EEG bij de mens
S. Bosman, R. van Wijk, E.P.A. van Wijk

24(23)
Het informatie-integratiesysteem van ons lichaam
—De rode draad van leven
O. van Nieuwenhuijze

- - -

TIG 24, 2008

Ten Geleide
- Het Integratiesysteem van ons lichaam

Het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde heeft de overgang van een regelmatig uitkomend tijdschrift naar een jaarboek nu al weer enkele jaren achter zich. Regelmatig komt de vraag bij de redactie naar het hoe en waarom. Die overgang heeft destijds
allerlei speculaties losgemaakt. De overgang heeft echter een heldere achtergrond en het is zinvol deze in beschouwing te nemen, ook nu er weer in een nieuw Jaarboek, de 24e jaargang.

De belangrijkste basis voor het ontstaan van het tijdschrift in de 1980-er jaren was de toen heersende opvatting dat in de reguliere medische wereld het zinvol is om kennis te nemen van de vorderingen van het onderzoek, zowel klinisch als fundamenteel van aard. En wel op zo’n manier dat over de specifieke grenzen heen werd gekeken. Dat betekent een
tijdschrift waar de vorderingen in alle hoofdstromen van de toenmalige Alternatieve Geneeskunde of ook wel Alternatieve Behandelwijzen aan bod konden komen. Er waren natuurlijk al tijdschriften specifiek voor gebieden als homeopathie, acupunctuur etc..
Voor homeopathie bijvoorbeeld al met een verleden van meer dan 100 jaar. Het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde zocht naar de informatie die het mogelijk moest maken deze specialismen te overstijgen.

Het liet niet alleen artikelen toe met specialistische informatie op de hoofdgebieden, maar ook de pogingen om hiertussen verbanden aan te brengen.
Voor degenen die uit historische interesse de ontwikkeling in kaart brengen is een opvallend verschijnsel dat langzaamaan de theoretische component begon uit te stijgen boven de praktijk. Tenminste drie oorzaken kunnen hiervoor worden genoemd.

 1. De praktijk van de alternatieve behandelwijzen kreeg de belangstelling van onderzoekers en vragen naar de effectiviteit werden gesteld. Met het groeien van het aantal klinische onderzoeken groeide ook de discussie over de methodologie van onderzoek. Ook groeide de discussie over de maatschappelijke betekenis van de behandeling en hoe ermee om te gaan in het systeem van ziektekostenverzekeringen. Maar centraal bleef toch de vraag naar onderzoek en bewijzen van effectiviteit. Dit steeg duidelijk boven de nationale grenzen uit.
 2. Internationalisering van de problematiek van alternatieve geneeswijzen, die ondertussen reeds beschouwd werd als complementaire geneeswijzen binnen het geheel van de gezondheidszorg. Er ontstonden nieuwe internationale tijdschriften en
  een internationale samenwerking in onderzoek.
  Aan de wieg van de nieuwe tijdschriften stonden gekwalificeerde onderzoekers verbonden aan universiteiten van over de gehele wereld. Dit heeft steeds meer vorm gekregen in de 1990-er jaren.
 3. Een besef naar de plaatsing van al de verschillende behandelwijzen met zoveel verschillende denkramen bleef echter boeien. Hoe daarmee om te gaan? Waarom konden en kunnen wij bijvoorbeeld bepaalde behandelmethoden wel (soms
  met moeite) bespreken en voor andere methoden uit andere culturen onze schouders ophalen?

En wat betekent het begrip integratie op het gebied van geneeskunde?
Er groeide een nieuwe trend: zoeken naar een denkraam waarin we de grote diversiteit aan behandelmethoden en denkwijzen helder zouden kunnen herkennen.
In Nederland was Henri van Praag een grote voorbereider van zo’n visie. Kunnen we de verschillende richtingen beschouwen als vormen van differentiatie op cultuur, soms sub-cultuur niveau, en kunnen we van daaruit de wereldwijde dynamiek in de geneesmethoden leren kennen? Systemen die differentiatie en integratie vertonen zijn in allerlei disciplines bekend en dat geldt ook steeds meer voor de wetmatigheden die aan de processen ten grondslag liggen. Met name de biologie in haar studie van leven en ontwikkeling van organismen en sociale samenhangen kent groei, regulatie en differentiatie en de idee van integratie als de samenwerking die het geheel kenmerkt.

Terugkomend op de beslissing om van een regelmatig verschijnend tijdschrift over te gaan naar een jaarboek: deze was ingegeven door het feit dat ‘echt’ klinisch onderzoek zijn plaats moet hebben in de nieuwe internationale tijdschriften die met strenge peer review werken en daardoor de verbreiding (internationalisering) van kennis mogelijk maken.
Het jaarboek zou meer de ontwikkelingen moeten volgen op het niveau waarop de integratie (als afstemming van behandelmethoden in al haar geledingen) zich ontwikkelt. Dit vereist meerdere onderling afgestemde verhalen waarvoor de vorm van een jaarboek geschikt werd geacht.

Dit jaar heeft TIG het thema ‘het integratiesysteem van ons lichaam’. Dit is in principe het meest fundamentele systeem wat we hebben voor biologische organisatie. Niet alleen verzorgt het de samenhang tussen alle cellen, maar ook is het de basis van onze voortdurende integratie in onze omgeving. Het heeft direct te maken met leven, en gezondheid. Ziekte geeft inzicht in het Integratie/gezondheid-systeem, en zou de mogelijkheid kunnen bieden inzicht te krijgen waarom verschillende visies/geneeswijzen nodig zijn om de integratie van de biologische organisatie te herstellen.

 • De indeling van het Jaarboek

De teksten in dit jaarboek gaan allemaal over dat samenspel, tussen leven en gezondheid, subject en object, informatie en materie, en de integratie van geneeswijzen. Soms is dat expliciet te lezen, soms is dat wat er staat tussen de regels. Soms is dat beschreven als een beleving in de praktijk, en soms is het als een fundamentele constatering te vinden. In dit jaarboek komen Theorie en Praktijk, Boekenwijsheid en Beleid samen. ‘Eenieder kan hier
wat van haar gading vinden’.

Het jaarboek is verdeeld in vier delen waarin de teksten naar hun werkgebied gegroepeerd zijn. De inhoudsopgave laat zien waar de teksten zijn te vinden, en vanzelfsprekend zijn ze in elke volgorde te lezen. De integratie van de geneeswijzen wordt op veel manieren ontwikkeld. Deze artikelen laten zich wat zich in binnen- en buitenland afspeelt.

 • Deel 1

—begint door geneeskunde in een breder perspectief te beschouwen: de gezondheid van leven, en onze omgang met de omgeving. De ontwikkelingen op het gebied van CAM worden belicht in buitenland en Nederland. Vier artikelen uit prominente bladen worden samengevat en becommentarieerd; samen laten ze zien wat zich elders (in de VS) ontwikkelt. Twee artikelen beschrijven het werken met Integratieve Geneeskunde (‘Regulier-plus’) in Nederland, in de kliniek en het onderwijs. Een overzicht van typische termen in de integrale geneeskunde wordt bekeken, met het oogmerk daardoor de interdisciplinaire communicatie te doen verbeteren. En er komt aan bod wat de redenen zijn waarom we in Nederland geen academisch CAM-onderwijs meer hebben.

 • Deel 2

—In de praktijk wordt op veel manieren gewerkt met het integratiesysteem van ons lichaam. De artikelen presenteren daarvan voorbeelden.
Mara Steenhuisen legt voor dat in de pijnbestrijding het samenspel tussen bewustzijn en lichaamsbeleving expliciet aan bod komt. Van Guusje Roozemond leren we hoe de hersenen zichzelf kunnen bijstellen, en het lichaam zich kan herstellen, via (neuro-) feedback. En Hanco Lebbink vertelt hoe hij in de osteopathie moest leren om op een veel meer verbonden manier te werken met gevoel; maar daarmee ook directe resultaten kan voelen. Samen laten ze zien hoe we zelf, via computers, of door aanvoelen in contact kunnen zijn met het integratiesysteem van ons lichaam.

 • Deel 3

—In de literatuur is al veel bekend over de relatie tussen informatie en materie. Een aantal boekbesprekingen laat zien welke schat aan informatie hierover op verschillende plaatsen is te vinden: uiteenlopende van metingen vanuit de praktijk (Valerie Hunt), begrip van de materie (Bill Tiller), de verbondenheid in het bindweefselsysteem (James Oschmann), de manier waarop men soms kritisch moet blijven denken over wat gesteld wordt (The Unturned Stone) en hoe in de moderne wetenschap informatie een meer bepalende rol speelt dan materie.
Ook wordt het nieuwe boek van Keppel Hesseling & Kopsky besproken met een samenvatting van wetenschappelijke bewijzen voor de werkzaamheid van acupunctuur.

 • Deel 4

—In de theorie is er fundamenteel inzicht over het Integratiesysteem van het lichaam te vinden.
Charles Rowlatt wijst op het bestaan van supra-cellulaire systeem van biologische organisatie.
Otto van Nieuwenhuijze speculeert over een formele basis voor de beschrijving van gezondheid,
Vanessa Hill laat zien dat de biologie een logica heeft die dezelfde is als in de nieuwe natuurkunde wordt beschreven; daarin zien we de principes van vorming van materie.
Eduard van Wijk beschrijft wat bekend is over de relatie tussen het meridiaansysteem
en het bindweefsel en hoe beide daarmee in termen van het Basis Bio-Regulatie-Systeem zijn te beschouwen.
Saskia Bosman toont dat er een verband is tussen de manier waarop we denken, en de lichaamscommunicatie tussen de cellen, zoals die via biofotonen is te meten.
Een redactioneel artikel integreert de verschillende visies in dit Jaarboek, ‘Het Integratiesysteem van ons lichaam’.

 • Samenvattend

Het TIG Jaarboek 24 heeft door zijn focus de ondertitel ‘Het Integratiesysteem van ons lichaam’.
In het jaarboek komen veel fundamentele inzichten samen; die elk vanuit hun eigen discipline en omgeving werden beschreven. De kunst is om die inzichten te integreren. We hebben het vermogen daartoe … in het Integratiesysteem van ons lichaam.
Daardoor kunnen we inzien dat het niet gaat om de vorm van de tekst, maar om de vorming van nieuwe gedachten.

De redactie

Roel van Wijk, Hoofdredacteur
O van Nieuwenhuijze, Eindredacteur

- - -
 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]